Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ART STUDIO WIENTJES
 
Artikel 1            Algemeen
1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, hierna te noemen "Algemene Voorwaarden", zijn ongeacht enig andersluidend beding in enig van afnemer of derde afkomstig document van welke datum ook, toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten, leveringen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten van, respectievelijk met Art Studio Wientjes, hierna te noemen "Art Studio Wientjes".
2. Eventuele door de afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden zullen slechts dan van toepassing zijn, indien en voor zover Art Studio Wientjes, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, uitdrukkelijk en schriftelijk met zodanige toepasselijkheid heeft ingestemd.
3. Door het verstrekken van een opdracht aan of het plaatsen van een bestelling bij Art Studio Wientjes verklaart de afnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2            Aanbiedingen
1. Alle offertes en opgaven van voorraden, in welke vorm ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Alle ten behoeve van een bestelling of offerte verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documenten, blijven eigendom van Art Studio Wientjes. Het is de afnemer ten strengste verboden deze aan derden of aan concurrerende firma's te overhandigen of te tonen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Art Studio Wientjes. Op tentoonstellingen mogen door Art Studio Wientjes geïmporteerde goederen zonder schriftelijke toestemming niet worden geëxposeerd.
3.De afnemer kan aan de door Art Studio Wientjes ter beschikking gestelde afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documenten geen rechten ontlenen ten opzichte van Art Studio Wientjes. De aan de afnemer te leveren zaken kunnen van de afbeeldingen, monsters, tekeningen of ander argumenten afwijken. Art Studio Wientjes is gerechtigd op ieder moment een vergissing, omissie, fout en dergelijke in de verkoopdocumenten, offerte, prijslijst, factuur of enig ander document binnen een termijn van acht dagen te corrigeren. De afnemer kan aan de onjuiste vermelding geen rechten ontlenen.

Artikel 3            Orders
1. Een opdracht tot levering van goederen of tot het verrichten van diensten is voor Art Studio Wientjes slechts bindend, indien deze schriftelijk door Art Studio Wientjes aan de afnemer is bevestigd.
2. Orders op aflading worden steeds geacht door Art Studio Wientjes te zijn geaccepteerd en bevestigd onder het voorbehoud van acceptatie door de toeleveranciers van Art Studio Wientjes in het land van herkomst.
3. Werknemers of vertegenwoordigers van Art Studio Wientjes zijn niet bevoegd enige bindende uitspraken te doen omtrent door Art Studio Wientjes geleverde of te leveren goederen, tenzij deze uitspraken door de directie van Art Studio Wientjes schriftelijk zijn bevestigd. Door het aangaan van de overeenkomst bevestigt de afnemer dat hij zich op zulke niet schriftelijk bevestigde uitspraken niet zal beroepen.
4. Overeenkomsten kunnen namens Art Studio Wientjes slechts worden gesloten door de directie van Art Studio Wientjes. 
 
Artikel 4            Levering
1. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door Art Studio Wientjes in acht worden genomen.
2. Mocht afnemer de bestelling als expresse zending willen ontvangen, dan brengt Art Studio Wientjes hiervoor een toeslag van ad € 30,- in rekening.
3. Indien de levering in gedeelten dient te geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd, waarop deze voorwaarden afzonderlijk van toepassing zijn.
4. Aan afnemers, die zelf goederen aan de magazijnen van Art Studio Wientjes afhalen, worden geen vrachtkosten vergoed.
5. Indien op verzoek van een afnemer het transport plaatsvindt op een andere dan de voor Art Studio Wientjes gebruikelijke wijze, dan zijn de extra vracht-, opslag- en overslagkosten welke hieruit kunnen ontstaan voor rekening van de afnemer.

Artikel 5            Eigendomsoverdracht
1. Tot aan de algehele voldoening van de door de afnemer aan Art Studio Wientjes verschuldigde betalingen - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele toeslagen, renten en kosten - behoudt Art Studio Wientjes de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen haar toekomt, zonder enige uitzondering.
2. In gevallen als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden zal Art Studio Wientjes gerechtigd zijn om de goederen, ten aanzien waarvan het eigendom is behouden, terstond terug te nemen en deze onder zich te houden totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan (met inbegrip van de betaling van renten, kosten en schaden), of om de goederen op welke wijze ook aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengsten in mindering zullen worden gebracht op het totaal door de afnemer aan Art Studio Wientjes verschuldigde bedrag.
3. Zolang het eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, kan de afnemer de goederen niet verpanden of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Slechts in het geval dat de afnemer handelt in de uitoefening van zijn normale beroep of bedrijf is de afnemer gerechtigd de goederen weder te verkopen, te verwerken of te gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.
4. Tot het moment dat het eigendom over zal gaan op de afnemer zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 6            Herroepingsrecht
1. Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd danwel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de afnemer/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan Art Studio Wientjes.
2. Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Artikel 7            Nakoming en ontbinding
1. In geval de afnemer in gebreke is met de nakoming van een of meerdere van zijn verplichtingen -waaronder begrepen de gevallen waarin de afnemer in staat van faillissement is verklaard, of het geval waarin hij zijn eigen faillissement, dan wel surséance van betaling, dan wel de toepasselijkheid van de schuldsanering heeft aangevraagd, dan wel dat het bedrijf van de afnemer wordt geliquideerd of dat op andere wijze zijn handelsactiviteiten zijn gestaakt - heeft Art Studio Wientjes het recht de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren of de eigen nakoming op te schorten, zonder uit dien hoofde jegens de afnemer aansprakelijk te zijn voor welke vergoeding dan ook en zonder dat zulks afbreuk kan doen aan de overige rechten die Art Studio Wientjes ter zake mocht hebben.
 
Artikel 8            Prijzen
1. De prijzen van de goederen zullen zijn de prijzen die zijn vastgelegd in de verkoopovereenkomst of in de orderbevestiging van Art Studio Wientjes, of - bij gebreke van zodanige vaststelling - de prijzen die door Art Studio Wientjes worden toegepast op het moment van de levering.
2. De prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande kostprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, accijnzen, vrachtkosten etc. In geval van verhoging van een der genoemde factoren waaronder begrepen verhogingen en toeslagen die aan Art Studio Wientjes door toeleveranciers of fabrikant in rekening worden gebracht, is Art Studio Wientjes gerechtigd de inmiddels overeengekomen prijzen dienovereenkomstig schriftelijk te wijzigen.

Artikel 9            Betalingen
1. De betaling voor de goederen c.q. diensten dient steeds vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.
2. Indien het door de afnemer die handelt in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is bijgeschreven op de rekening van Art Studio Wientjes, zal deze afnemer van rechtswege in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Alle overige rechten van Art Studio Wientjes uit wanprestatie van afnemer voortvloeiende blijven onverminderd van kracht. Alle invorderingskosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - zijn voor rekening van de afnemer.
3. De afnemer die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is vanaf het moment dat deze in verzuim is buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente aan Art Studio Wientjes verschuldigd - welke buitengerechtelijke kosten gelijk zijn aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten - indien de afnemer die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning alsnog aan Art Studio Wientjes het verschuldigde heeft voldaan.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de betreffende nog openstaande factuur.

Artikel 10          Verpakking
1. De goederen worden in een door Art Studio Wientjes te bepalen verpakking geleverd. Tenzij anders is overeengekomen zijn de verpakkingskosten in de prijs begrepen. De verpakking wordt in geen geval door Art Studio Wientjes teruggenomen.
2. Het aannemen door de posterijen, spoorwegen, bodes of andere vervoerders zonder aantekening op vrachtbrief of reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was op het moment van verzending.

Artikel 11          Reclames
1. Reclames dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van Art Studio Wientjes te worden gebracht.
2. Reclames wegens manco dienen eveneens 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van Art Studio Wientjes te worden gebracht. Reclames wegens uiterlijk waarneembare beschadiging moeten door de afnemer op het ontvangstbewijs worden aangetekend.
3. Het indienen van reclame ontheft de afnemer niet van zijn verplichting te betalen overeenkomstig de factuur.
4. Indien de reclame gegrond is, zal Art Studio Wientjes zulks te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terug levering van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Art Studio Wientjes nimmer gehouden.
5. Ten aanzien van de reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.  In de sub 1 omschreven gevallen is elke vordering die Art Studio Wientjes ten laste van de afnemer heeft, ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 12          Garanties
1. De garantieverplichting van Art Studio Wientjes houdt in dat zij de gebreken aan de geleverde goederen zo spoedig mogelijk voor eigen rekening herstelt, dan wel vervangt, zulks ter beoordeling van Art Studio Wientjes, mits de afnemer aantoont dat de gebreken zijn opgetreden binnen 8 dagen na levering of geheel of ten dele het gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie.
2. Ter zake van de levering van goederen welke onder een fabrieksgarantie vallen, neemt Art Studio Wientjes tegenover haar afnemer slechts die garantieverplichting op zich welke haar eigen fabrikant tegenover Art Studio Wientjes op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.
3. Verdere garanties kunnen slechts op Art Studio Wientjes rusten indien daarvan blijkt uit een door Art Studio Wientjes afgegeven schriftelijke verklaring.
4. Reparatiewerkzaamheden worden door Art Studio Wientjes naar beste weten en kunnen verricht; de deugdelijkheid daarvan wordt uitsluitend door Art Studio Wientjes beoordeeld en Art Studio Wientjes is indien de reparatie niet deugdelijk is verricht slechts gehouden tot een verbeterde prestatie.
5. Goederen welke in verband met een garantie (-verplichting) (-beoordeling) aan Art Studio Wientjes worden geretourneerd dienen franco en voor risico van de afzender aan het magazijn van Art Studio Wientjes te worden afgeleverd.

Artikel 13          Aansprakelijkheid
1.De totale aansprakelijkheid van Art Studio Wientjes is beperkt tot ten hoogste 100% van het totaal van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan de afnemer gefactureerde bedragen, inclusief B.T.W.
Art Studio Wientjes is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
2. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van schade, welke voor de afnemer of voor derden mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  • daden of nalatigheid van personen in dienst van Art Studio Wientjes ter zake van werkzaamheden buiten de werkplaatsen verricht;
  • schendingen van octrooi en licenties van derden door gebruik van gegevens, welke aan Art Studio Wientjes door of vanwege de afnemer voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt;
  • fouten of verzuimen welke Art Studio Wientjes bij de uitvoering van de opdracht mocht begaan, of van eventuele niet nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer, of van gebreken aan de geleverde goederen.
3. De afnemer is gehouden Art Studio Wientjes te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke door Art Studio Wientjes mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de vordering van derden op Art Studio Wientjes ter zake van de in dit artikel genoemde gevallen. Voor fouten, nalatigheden enz. in de door Art Studio Wientjes uitgebrachte voorstellen en/of adviezen en leveringen is Art Studio Wientjes nimmer aansprakelijk.
 
Artikel 14          Overmacht
1.Voor zakelijk afnemers gelden de volgende overmachtscriteria: buitengewone omstandigheden, met in begrip van het geval van oorlog, bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen of halffabricaten, storingen in toelevering en transport, overheidsbesluiten of maatregelen (ongeacht of de vorenbedoelde gevallen betrekking hebben op het bedrijf van Art Studio Wientjes of van haar toeleveranciers of fabrikanten) zullen de leveringsverplichtingen van Art Studio Wientjes jegens de afnemer opschorten voor zover en voor zolang als de toestand van overmacht zal voortduren.
2. Voor consumenten gelden de volgende overmachtscriteria: een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen aan de zijde van Art Studio Wientjes kan niet aan Art Studio Wientjes worden toegerekend, indien deze niet te wijten is aan de schuld van Art Studio Wientjes, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Art Studio Wientjes komt.
In zulke gevallen zal Art Studio Wientjes gerechtigd zijn om zonder rechterlijke tussenkomst de verkoopovereenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren, zonder dat op Art Studio Wientjes jegens de afnemer voor deze ontbinding of de gevolgen daarvan aansprakelijkheid zal rusten of enige verplichting tot schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 15          Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Art Studio Wientjes van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden gebracht in de eerste aanleg voor bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.
 

Contact gegevens

Art Studio Wientjes
Raadhuisplein 23
6901GP Zevenaar
Tel:  06 50505437
IBAN NL31 KNAB 0416 1035 45
Email info@artstudiowientjes.nl

Complete prijzen

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur
En op telefonische afspraak.
Voor alle soorten bedrukkingen.
Elk artikel is inclusief 1 bedrukking.
Dat is naar eigen keuze voor of achter.
Of tegen meerprijs voor en achter.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop software webshop